Na najbliższej sesji Rady Miasta i Gminy Szamotuły - 21 kwietnia 2021, radni podejmą decyzję o rezygnacji z realizacji zadania pn. ,,Przebudowa ulicy Wiosny Ludów w Szamotułach" - pomimo faktu, że na realizację zadania Gmina Szamotuły uzyskała wsparcie w kwocie 1.007.279,78 zl. z Funduszu Dróg Samorządowych, po protestach mieszkańców zmuszona jest wycofać się z pomysłu remontu ulicy.

Na najbliższej sesji 21 kwietnia, radni podejmą decyzję o rezygnacji z realizacji zadania pn. ,,Przebudowa ulicy Wiosny Ludów w Szamotułach" - pomimo faktu, że na realizację zadania Gmina Szamotuły uzyskała wsparcie w kwocie 1.007.279,78zl z Funduszu Dróg Samorządowych.


Wstępny zakres prac obejmował wymia­nę kanalizacji sanitarnej na całej długości ulicy, wymiany sieci wodociągowej wykonanej przed laty z rur azbestowych, przebudowy sieci kanalizacji deszczowej na kilku odcinkach ulicy, poprawy bezpie­czeństwa ruchu poprzez budowy wyniesionych skrzyżowań i przejść dla pieszych oraz montaż radaro­wego pomiaru prędkości i aktywnych znaków przy przejściach dla pieszych, wykonanie nowej na­ wierzchni jezdni, chodników i krawężników, wycinkę drzew i wykonanie nowych nasadzeń. Wykonanie sieci podziemnych wiązało się z wycinką 22 drzew, które nie zachowują wymaganej szerokości skrajnej drogi - drzewa rosną w większości bezpośrednio przy krawężnikach ulicznych, system korzeniowy spowodował wypiętrzenie nawierzchni jezdni, chodników i krawężników w bezpośrednim sąsiedztwie drzew. Jest bardzo prawdopodobne, że podczas wykonywania projektowanych prac uszkodzeniu uległby system korzeniowy drzew, co spowodowałoby osłabienie ich stateczności i stworzyłoby realne zagroże­nie dla bezpieczeństwa mieszkańców. Z kolei przeprowadzenie tych prac bez wycinki drzew nawet przy zastosowaniu technologii bezwykopowej nie gwarantowałoby bezpieczeństwa mieszkańców i użyt­kowników w trakcie i po zakończeniu inwestycji.

Równolegle z toczącymi się konsultacjami w dniu 31 lipca 2020 roku ogłoszono przetarg nieo­graniczony na realizację zadania. W dniu 19 sierpnia ubiegłego roku nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym. Protesty mieszkańców spowodowały, że Wielkopol­ski Wojewódzki Konserwator Zabytków postanowił wpisać rosnące przy Wiosny Ludów drzewa do rejestru zabytków, co w konse­kwencji uniemożliwiło realizację zadania według projektu, który uzyskał dofinansowanie. W tej sytuacji przetarg na realizację zadania został unieważniony. Uchwała o wycofaniu się z inwestycji zostanie podjęta na najbliższej sesji Rady Miasta i Gminy Szamotuły.

Maciej Lesicki