Rachunki za prąd – masz prawo wiedzieć.

Nowelizacja rozporządzenia taryfowego podpisana. To przywilej dla każdego mieszkańca gminy Szamotuły, to czytelniejsze rachunki za prąd. Minister Klimatu i Środowiska Anna Moskwa podpisała rozporządzenie 5 stycznia 2022 r. rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną.

Przedmiotowa nowelizacja nakłada na sprzedawców z urzędu, których taryfy na sprzedaż energii elektrycznej zatwierdza Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, obowiązek dołączania do faktury dla odbiorcy informacji dotyczących procentowego określenia kosztów zakupu energii elektrycznej, czyli czytelne rachunki za prąd .

Struktura kosztów będzie obliczana za pomocą określonego wzoru, wiążącego wszystkie obciążone powyższym obowiązkiem przedsiębiorstwa obrotu, co skutkować będzie obiektywnymi i transparentnymi wyliczeniami dla wszystkich odbiorców końcowych.

– tłumaczy Minister Klimatu i Środowiska Anna Moskwa.

W praktyce nowe przepisy obligują sprzedawców do przedstawienia odbiorcy energii, jakie koszty i w jakim stopniu składają się na końcową cenę energii elektrycznej – rachunki za prąd (m.in. koszty zakupu uprawnień do emisji CO2 oraz koszty uzyskania i umorzenia świadectw pochodzenia).

Wprowadzone zmiany mają na celu zbudować i zwiększyć świadomość odbiorców energii elektrycznej – czytelne rachunki za prąd:

  • jakie czynniki wpływają na podwyżki na rachunku za prąd,
  • jak ważne są kwestie związane ze zmianami klimatu i jaki wpływ mają na społeczeństwo, na domowy budżet i na gospodarkę,
  • a w przypadku przedsiębiorstw – zmobilizować do szybszej dekarbonizacji źródeł pozyskiwania energii.

Rachunki za prąd – Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną zostało skierowane do publikacji w Dzienniku Ustaw i wejdzie w życie w dniu następującym po dniu ogłoszenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.