Tarcza antyinflacyjna – dodatek osłonowy

Dodatek osłonowy. Ile wyniesie, kto i jak będzie mógł złożyć wniosek?

 • Dodatek osłonowy otrzymają osoby, których dochód miesięczny nie przekracza 2,1 tys. zł w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego oraz 1,5 tys. zł w przypadku gospodarstw, w których jest więcej osób.
 • Wsparcie obejmie 6,8 mln gospodarstw domowych.
 • Dodatek osłonowy będzie wypłacany w dwóch równych ratach, w terminie do 31 marca 2022 r. oraz do 2 grudnia 2022 r.

Komu przysługuje dodatek osłonowy?

Według zapisów ustawy dodatek osłonowy przysługiwać będzie:

 1) osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł oraz osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę;

2) osobie, o której mowa w pkt 1, w przypadku gdy wysokość jej przeciętnego miesięcznego dochodu  przekracza kwotę, o której mowa w pkt 1, w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód. W przypadku gdy wysokość dodatku osłonowego, ustalona zgodnie z tymi zasadami jest niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego składać się będzie w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania. Przyznany dodatek wypłaci wójt, burmistrz lub prezydent miasta w drodze decyzji.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego, złoży więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany będzie pierwszemu wnioskodawcy.

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. Dodatek jest wypłacany w dwóch równych ratach, w terminie do 31 marca 2022 r. oraz do 2 grudnia 2022 r.

Jeśli osoba złoży w gminie wniosek o wypłatę dodatku osłonowego później niż na 2 miesiące przed upływem tych terminów, dodatek osłonowy będzie wypłacany jednorazowo. Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego złożone po dniu 31 października 2022 r. pozostaną bez rozpoznania.

Ile wyniesie dodatek osłonowy?

 • Dodatek osłonowy otrzymają osoby, których dochód miesięczny nie przekracza 2,1 tys. zł w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego oraz 1,5 tys. zł w przypadku gospodarstw, w których jest więcej osób.
 • Wsparcie obejmie 6,8 mln gospodarstw domowych.
 • Dodatek osłonowy będzie wypłacany w dwóch równych ratach, w terminie do 31 marca 2022 r. oraz do 2 grudnia 2022 r.

Ile wyniesie dodatek osłonowy?

Dodatek osłonowy wyniesie rocznie:

 • 400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
 •  600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
 •  850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
 •  1150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Dodatek osłonowy może zostać wypłacony w podwyższonej wysokości. Można będzie go dostać , gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi. Wyniesie on wówczas maksymalnie:

 •  500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
 •  750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
 •  1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
 •  1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.